Bygglov för balkonginglasning

Bygglov för att glasa in balkongen?

En inglasning av balkongen kräver bygglov eftersom bostadens volym ökar och därför betraktas som en tillbyggnad. Bygglovet behövs inom både detaljplanerat område och område med sammanhållen bebyggelse. Brandrisken förändras och behöver räknas på och vissa hus kan ha ett kulturhistoriskt värde eller en arkitektur som påverkar huruvida en inglasning är lämplig eller inte.

Vi hjälper till hela vägen från att söka bygglov och ta fram alla nödvändiga underlag till färdig installation. Vid behov bidrar vi även med eventuella redogörelser och ytterligare dokumentation under processen. Givetvis ansvarar vi även för granskning av detaljplanen för att se vilka möjligheter till inglasning som finns för just er förening.

Begär kostnadsfri offert

Om du bor i en bostadsrättsförening där föreningen av någon anledning kanske beslutat sig för att ej ansöka om gemensamt bygglov, kan den som vill glasa in sin balkong ansöka om individuellt bygglov. Anmäl då detta till styrelsen i din förening.

Steg bygglov

1. Bygglovsansökan

Vi hjälper till med hela processen och ansvarar för att ett korrekt bygglov skickas in. Handlingar som vi hjälper till med som behöver skickas in med bygglovsansökan

Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
Sektionsritning
Typritning
Fotografier på byggnad
Kontrollplan

Övriga handlingar som kan behövas innan startbesked

Brandskyddsbeskrivning
Konstruktionsbeskrivning
Teknisk beskrivning

2. Bygglovsbeslut

När ansökan är komplett har bygglovshandläggaren 10 veckor på sig att fatta beslut

4. Startbesked

Nu får man börja med inglasningen

5. Slutbesked

När inglasningen är klar behöver man skicka en begäran om slutbesked innan användning.

Kostnadsfri offert - balkonginglasning för bostadsrättsförening

*” anger obligatoriska fält

Finns bygglov för inglasning?*
Hur många är intresserade av att glasa in?*